Närståendes upplevelser i väntan på en organtransplantation : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Organsvikt är ett livshotande tillstånd som kan kräva en organtransplantation. Detta kan i sin tur förbättra livskvalitet och välbefinnande långsiktigt för patienten och deras närstående. Syfte: syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser i väntan på en organtransplantation. Metod: Studien baseras på 13 vetenskapliga artiklar som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med inifrånperspektiv. Resultat: Analysen resulterade i fem slutkategorier: Att stöd och hjälp är viktigt, Att relationen till den sjuka anhöriga påverkas, Att rollen som vårdare kräver uppoffringar, Att närståendes psykiska hälsa och känslor påverkas, och slutligen, Att information och kunskap om transplantationsprocessen är viktig. I resultatet framkom det att närstående var i ett stort behov av stöd och information kring processen att vänta på ett nytt organ, men även den känslomässiga påfrestningen det innebär för den närstående enskilt och tillsammans med sin drabbade anhöriga. Denna litteraturstudie kan bidra till att sjuksköterskor får en större kunskap och insikt om hur närstående kan påverkas av att vänta på en organtransplantation, samt hur dessa kan uppleva och tänka under processen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)