Stomins inverkan på en persons sexualitet : En översiktsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Karin Bergebo; Johanna Bengtsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Sexualitet innefattar en människas behov av intima och emotionella relationer och sexuell njutning. Ämnet är känsligt att tala om men för de flesta personer uppfattas sexualiteten som en värdefull del av livet. En stomi har visat sig kunna leda till minskad sexuell lust och en känsla av att vara oattraktiv. Personer med stomi ansåg det vara viktigt att tala med en sjuksköterska om sin sexualitet men att de var missnöjda med möjligheten att tala om detta inom vården.

Syfte: Syftet med denna översiktsstudie är att beskriva hur en persons sexualitet påverkas av att erhålla en stomi.

Metod: Översiktsstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar varav fyra är kvalitativa och tre är kvantitativa. Artiklarna har sökts fram genom såväl databassökning med relevanta sökord samt med manuell sekundärsökning med utgångspunkt i funna artiklars referenslistor. En kvalitetsgranskning och analys har genomförts av samtliga artiklar.

Resultat: Tre huvudteman identifierades: stomins inverkan på personens upplevda sexualitet, personens förändrade kroppsbild och problematikendet medför samt personens oro kring sin sexualitet. Resultatet visar att stomin påverkar en persons sexualitet negativt genom att påverka personens kroppsbild och visar sig även kunna påverka parrelationer negativt. Stomin orsakar även starka känslor av oro för personen.

Diskussion: I resultatdiskussionen har Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen använts för att belysa problematiken kring en persons förändrande kroppsbild och sexualitet i samband med att erhålla en stomi. Sjuksköterskan kan använda en helhetssyn för att stödja patienten i samband med sexuella problem och på så vis underlätta patientens anpassning till sin förändrade kroppsbild.

Nyckelord: Stomi, sexualitet, kroppsbild, livskvalitet, oro.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)