300 spartaner bland kommunister och terrorister. En historiekulturell studie av två amerikanska spelfilmer om slaget vid Thermopyle från 1960- respektive 2000-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: I denna uppsats analyseras hur de amerikanska filmerna "The 300 Spartans" (1962) och "300" (2006) representerar historien om slaget vid Thermopyle. Med teoretisk utgångspunkt i historiebruk, historiemedvetande, identitet och orientalism studeras användningen av historia, representationerna av grupperna perser och spartaner/greker samt kopplingen till filmernas tillkomsttid. Undersökningen visar att filmerna brukar historien politiskt-pedagogiskt och ideologiskt på sätt som kan fylla viktiga funktioner i det samtida amerikanska samhället. Representationerna av perser är starkt färgade av den fiendebild som råder vid inspelningstillfället: sovjetiska kommunister 1962; arabisk-muslimska terrorister 2006. I synnerhet i ”300” präglas de också av orientalism, vilket tycks höra samman med att den ”verkliga” fienden vid inspelningstillfället är av ”orientalisk” karaktär. Representationerna av spartaner och övriga greker tycks samtidigt vara kopplade till hur den amerikanska självbilden respektive relationen till övriga Väst ser ut. Grek- och perserrepresentationerna i kombination med historiebruken frammanar i båda filmerna en tydlig idé om en fundamental skillnad mellan Väst och Öst och genom att använda historien på detta sätt ges intrycket att denna motsättning är ofrånkomlig och evig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)