Leder förändring till förbättring? : Socialsekreterares upplevelser av det reviderade BBIC

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

Sammanfattning: BBIC, Barns behov i centrum, är ett arbetssätt, dokumentations- och handläggningssystem, vars syfte är att främja ett kunskapsbaserat socialt arbete. Under 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att vidareutveckla systemet. Revideringen syftade dels till att göra BBIC lättare att använda och att öka delaktigheten för barn och unga. Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av revideringen, utifrån dessa två delmål. Sex intervjuer genomfördes i tre olika kommuner i Mellansverige. Resultatet av studien visade att revideringen bidragit till ett betydligt enklare, tydligare och framförallt bättre strukturerat arbete, vilket minskat den tidsåtgång som tidigare lagts på dokumentation. Detta i sin tur innebar att det blivit lättare att informera, involvera och göra barn och unga mer delaktiga.  Studiens resultat tyder därmed på att BBIC efter revideringen har blivit lättare att använda och att delaktigheten har ökat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)