Grönstruktur, funktioner och kopplingar till bebyggelsestruktur -utveckling av ett grönstråk i Mölndals Stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Sammanfattning:

Inflyttningen till städer idag är mycket stor och nybyggnationen av bostäder anses vara ett måste i de större städerna. Tanken om den täta staden med små förflyttningar och områden som är multifunktionella tar större och större plats i staden och då främst i de centrala delarna. I dessa skeden är det oftast park och naturmark som tas i anspråk. Men har inte de gröna områdena någon funktion för staden och för dess invånare? Det är detta jag undersöker i denna uppsats. Jag kommer också redogöra för vad som är de vanligaste faktorerna till att ett grönområde nyttjas. Jag kommer att lägga en liten tyngd vid hur olika bostadsbyggnadstrender har skapat olika sorters gröna ytor med olika funktioner. Denna uppsats har som syfte att redogöra för vilka funktioner ett grönområde har och vad som är de huvudsakliga faktorerna till att ett grönområde nyttjas av människor. Jag kommer i en teoridel att söka fakta för att i den senare analys och diskussionsdelen analysera den litteratur jag har läst och redovisat. I den delen kommer jag också att ta upp egna åsikter. Med hjälp av den teoridel, analys- och diskussionsdel jag har i uppsatsen kommer jag att göra ett gestaltnings förslag till ett grönstråk i Mölndals Stad. Mölndal är en växande kommun som ingår i Göteborgsregionen. I Mölndal finns stora behov av bostäder och verksamheter men det finns också viktiga dalgångar som kommunen vill ta tillvara på. En av dessa dalgångar är Fässbergsdalen och det är i detta område det gestaltnings förslag jag redovisar i uppsatsen är beläget. I detta område finns stora möjligheter till utveckling, de befintliga naturmiljöerna, bebyggelsen och verksamheterna som är belägna nära området kommer ha en stor faktor i hur gestaltnings förslaget kommer utvecklas. Grönstråket i Fässbergsdalen kommer i detta förslag att få en ny användning efter de funktioner jag studerat i teoridelen. Jag kommer också koppla grönstråket till de befintliga och de planerade bostäderna och verksamheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)