Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter från en annan kultur och etnicitet än den egna - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Kultur och etnicitet utmanar vården. Brist på kommunikation och förståelse av normer från sjuksköterskans perspektiv påverkar omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att studera sjuksköterskans upplevelser vid omvårdnad av patienter från en annan kultur och etnicitet än sjuksköterskans egna. Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Tio artiklar valdes ut och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PsycInfo. Relevans och kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmallar. Resultatet av mallarna diskuterades i par och valdes utifrån hög och medelhög kvalité och relevant eller ej relevant. Resultat: Fem kategorier växte fram vid från resultaten i artiklarna: kommunikation kunde vara en utmaning men även en tillgång, kulturella och etniska skillnader gav sjuksköterskorna etiska dilemman, anhöriga och besökare upplevdes som en utmaning och som en tillgång, patienters upplevelser av smärta påverkades av kulturella och etniska faktorer och behovet av kulturkompetens ökade i mötet med olika kulturer och etniciteter. Utöver dessa kategorier växte 12 underkategorier fram. Konklusion: Resultatet visar att det finns hinder vid omvårdnad av en patient från annan kultur och etnicitet än sjuksköterskans. Sammanfattat av sjuksköterskornas upplevelser finns det ett fortsatt behov av kulturkompetens då det inte finns tillräckligt av det. Det skapar brister och kan leda till att patienternas behov av vård och omvårdnad inte kan tillgodoses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)