Hexapod för positionering av solcellspaneler

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Ola Wallnäs; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att producera elektricitet med hjälp av solpaneler blir allt attraktivare i kölvattnet av billigare solcellspaneler, statliga stöd och viljan att skapa miljövänliga lösningar. För att öka den utlevererade effekten ifrån panelerna finns möjligheten att placera dem på en solföljande modul. Denna rapport har till syfte att presentera och värdera olika positioneringslösningar för solcellspaneler, samt att generera ett koncept baserat på en hexapod/Stewart-plattform. En stor del av arbetet har inneburit litteraturstudier kring området positionering av solpaneler vilket har givit insikter om hur stor betydelse geografiska skillnader har i sammanhanget och hur viktigt det är att den solföljande enheten är energisnål, underhållsfri, har låga investeringskostnader och klarar av stora vindlaster. I den senare delen av rapporten fokuseras det på hexapodens uppbyggnad och lämplighet för applikationen. Resultatet av dessa studier är att hexapoden främst på grund av sin komplexitet och begränsade rörelseförmåga ej är lämplig för användning i denna tillämpning. Trots detta faktum så har det på uppdragsgivarens önskemål tagits fram ett koncept som bygger på en hexapodenhet ifrån det franska företaget SYMETRIE. I utvecklingsprocessen används mjukvaran Solid Edge och Ansys Workbench för CADmodellering respektive FEM-analys. Det framtagna konceptet levde inte upp till de krav som ställdes och styrker därmed tidigare tagna slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)