St1 Refinery - Biotreater : Optimering och utvecklingsmöjligheter med hänseende till miljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Vatten är en viktig komponent för alla oljeraffinaderier, både för kylning och för själva destillationsprocessen. Vatten som har kommit i kontakt med olja, sulfider, kväveföreningar samt andra miljöfarliga ämnen, kallas processvatten och måste renas innan det släpps ut i recipient. Processvattnet renas i vattenreningsverk som kan se olika ut och ha olika uppbyggnad.St1 Refinery AB ligger på Hisingen i Göteborg vid Göta älv och har ett biologiskt vattenreningsverk som kallas Biotreatern. Biotreatern har i uppgift att rena processvattnet främst ifrån kväveföreningar, men även olja och andra miljöfarliga ämnen med hjälp av bakterier. Biotreatern har problem med så kallat slamflykt, detta kan påverka att utsläppskrav för bl.a. mängden olja och kväveföreningar i renat vatten överskrids. Om utsläppskraven överskrids kan detta leda till höga bötersbelopp för företaget och en ökad negativ påverkan på miljön. Syftet med rapporten är att ta fram förslag på förbättringar och nya tekniska lösningar till Biotreatern för att minska slamflykten. I rapporten redovisas resultat som främst handlar om nya filtreringstekniker, hur dessa fungerar och var i anläggningen de kan appliceras för att undvika slamflykt. Vilka huvudsakliga faktorer som styr reningsprocessen och vad begreppet slamflykt innebär, beskrivs i rapporten. Det beskrivs också hur reningsprocessen fungerar, tillsammans med uppritat flödesschema över anläggningen. De förbättringsförslag som presenteras i rapporten, kan minska och eventuellt eliminera problemet med slamflykt som Biotreatern lider av idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)