Överdriven viktuppgång under graviditet – Finns det en effekt av livsstilsintervention på

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Fetma är ett globalt folkhälsoproblem som successivt ökar. Även förekomsten av kvinnor i reproduktiv ålder med fetma har blivit vanligare. Enligt Socialstyrelsen hade 26.4 % en övervikt och 15.1% fetma i Sverige vid inskrivning på MVC år 2017. Fetma och överdriven viktuppgång under graviditet kan ha ogynnsamma hälsoeffekter på moder och foster. För att minska risken för fetmarelaterade komplikationer före, under och efter graviditet är det fördelaktigt att inte ha en alltför stor viktuppgång under graviditetet.Syfte: Syftet var att undersöka effekten av en livsstilsintervention på viktuppgång under graviditet, GWG, hos gravida kvinnor med fetma jämfört med en traditionell behandling.Sökväg: Litteratursökningar gjordes i databaserna Pubmed och Scopus med följande sökord; pregnant women, pregnancy, overweight, obese, obesity, gestational overweight women, healthy lifestyle, lifestyle, healthy living, health promotion, intervention, lifestyle intervention, change, diet therapy.Urvalskriterier: Inklusionskriterierna var RCT-studier, artiklar skrivna på engelska, gravida kvinnor >18 år, BMI ≥ 25, fullgången graviditet ≥37 veckor, livsstilsintervention, effektmått GWG. Exklusionskriterier var flerbarnsgraviditet, diabetes typ 1, 2 och graviditetsdiabetes.Datainsamling och analys: Insamling av underlag utfördes i två etapper; en där studier exkluderades efter läsning av titel och abstract och en där studier exkluderades efter läsning i fulltext. De artiklar som kvarstod granskades sedan separat av två granskare med SBU:s kvalitetsgranskningsmall för RCT-studier. Evidensgradering gjordes genom GRADE, både separat och gemensamt.Resultat: Två studier uppfyllde inklusionskriterierna och hade låg respektive medelhög kvalitet. I vardera studie fanns tre grupper, en kontrollgrupp och två interventionsgrupper. Den ena interventionsgruppen erhöll skriftliga kostråd, och den andra tilldelades både skriftliga och muntliga kostråd. Den ena studien visade en signifikant skillnad (p= 0.007) i GWG mellan de tre grupperna, medan den andra studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad (p= 0.749). På grund av stor risk för bias och bekymmersam heterogenicitet bedömdes studiernas evidensstyrka vara begränsad.Slutsats: Det finns begränsat (++) vetenskapligt underlag för att en livsstilsintervention har en effekt på viktuppgång under graviditet, GWG, hos gravida kvinnor med fetma jämfört med traditionell behandling.Background: Obesity is a growing global health problem, as well as the prevalence of women of reproductive age with obesity. According to Socialstyrelsen, 26.4 % were overweight and 15.1% obese when entering Maternal care in Sweden 2017. Obesity and excessive gestational weight gain may have negative health consequences for both mother and offspring. In order to prevent obesity-related complications before, during and after the pregnancy it is favorable to not have an excessive weight gain during pregnancy.Objective: The purpose was to investigate the effect of a lifestyle intervention on gestational weight gain, GWG, in obese pregnant women compared to traditional treatment.Search strategy: Literature were conducted using the databases Pubmed and Scopus. Search terms were pregnant women, pregnancy, overweight, obese, obesity, gestational overweight women, healthy lifestyle, lifestyle, healthy living, health promotion, intervention, lifestyle intervention, change, diet therapy.Selection criteria: Inclusion criteria were RCT studies, studies written in English, women > 18 years, BMI ≥ 25, completed pregnancy ≥37 weeks, lifestyle intervention, main outcome variable GWG. Exclusion criteria were multiple pregnancy, type 1, 2 diabetes and gestational diabetes.Data collection and analysis: Data collection was performed in two steps: studies were first excluded by title or abstract if not inclusion criteria were met and then after reading full text. The remaining studies was analysed independently and graded using SBU's quality assurance template for randomized studies. Grading of evidence was also performed separately by the reviewers using SBU's evidence assurance template GRADE.Main results: Two studies considered suitable and met the inclusion criterias and had a low respectively moderate rating. Each study contained three groups, one control group and two intervention groups. One intervention group received written nutrition information and the other a combination of written and verbal nutrition information. One of the studies showed a significant difference (p= 0.007) in GWG between the groups and the other showed no significant difference (p= 0.749). Due to uncertain heterogeneity, evidence rating was moderate.Conclusions: There is moderate (++) scientific evidence that a lifestyle intervention has an effect on gestational weight gain compared to traditional treatment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)