"Vi skulle kunna använda datorerna mer än vad vi gör" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av en-till-en-konceptet i svenskämnet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Adam Johansson-qvick; [2019]

Nyckelord: En-till-en; 1:1; svenskundervisning; SAMR;

Sammanfattning: Digitaliseringens utveckling i skolan går i takt med den teknologiska utvecklingen av det omgivande samhället. Ny och mer lättillgänglig teknologi skapar nya möjligheter för skolan. Som en följd implementerar allt fler skolor en-till-en på olika grunder. Således är studiens syfte att undersöka fem lärares uppfattningar om och förhållningssätt till en-till-en-konceptet i svenskämnet, årskurs 4–6. Vidare syftar studien att ta reda på hur undervisningen ser ut idag och vad det finns för utvecklingspotential angående en-till-en som arbetssätt. Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och semistrukturerade intervjuer användes för att samla in studiens material samt besvara följande frågeställningar: Hur använder fem lärare i årskurs 4–6 en-till-en i svenskundervisningen? Hur upplever fem lärare i årskurs 4–6 att en-till-en påverkar sättet att undervisa i svenskämnet? Hur upplever fem lärare i årskurs 4–6 att arbetet med en-till-en i svenskundervisningen kan utvecklas? Resultatet visar att en-till-en i huvudsak används och fungerar som ersättning för den redan befintliga undervisningen, närmare bestämt som ersättning för arbetsbok, penna och papper. Vidare visar resultatet att en-till-en bidrar till en formativ, individanpassad och elevcentrerad undervisning samt att det motiverar eleverna. Slutligen framkommer det av resultatet att skolors system och plattformar eventuellt kan motarbeta digitaliseringen och att en-till-två skulle kunna vara ett alternativt arbetssätt till en-till-en.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)