Ne bis in idem i EU-rätten och Europakonventionen - en ond cirkel?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Principen ne bis in idem är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i såväl tilläggsprotokoll nr. 7 till Europakonventionen, som i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Schengenkonventionen. I samtliga rättsliga instrument förbjuder principen både dubbla lagföringar och dubbla straff för samma lagöverträdelse. I en serie rättsfall meddelade av Europadomstolen och EU-domstolen de senaste åren har rättighetsskyddet i ne bis in idem försvagats. Domstolarna har fått mycket kritik för sina avgöranden vilka har kritiserats för att bädda för ökad repression från statsmaktens sida på bekostnad av individens rättigheter. Domstolarna har i dessa rättsfall låtit sig inspireras av varandras avgöranden beträffande ne bis in idem och har därmed kommit till liknande slutsatser. Denna process har beskrivits som en negativ korsbefruktning som har lett till en ond cirkel av problematisk juridisk vetenskap som har mångfaldigats genom domstolarnas ömsesidiga uppmuntran. I uppsatsen används rättsdogmatisk metod, komparativ metod och EU-rättslig metod för att söka klargöra innehållet i principen ne bis in idem efter dessa rättsfall. Den utreder hur EU-rätten och Europakonventionen förhåller sig till varandra och på vilket sätt EU-domstolen och Europadomstolen har låtit sig inspireras av varandras avgöranden, samt vad detta innebär för det skydd den enskilde åtnjuter enligt ne bis in idem. En slutsats av studien är att Europadomstolens avgörande möjliggjorde en försvagning av skyddet även på unionsnivå som tidigare inte var möjlig pga. den s.k. homogenitetsklausulen Stadgan art. 52.3. En annan slutsats är att Europadomstolen har överfört en tolkning av ne bis in idem på rent interna situationer, när varken Stadgan eller Schengenkonventionen är tillämpliga, som grundar sig på specifikt EU-rättsliga ändamål och syften. Ett sådant EU-rättsligt syfte är att förhindra straffrihet inom Schengenområdet. En tolkning av ne bis in idem som bygger på ändamålet att förhindra straffrihet är en som är olämplig i rent interna situationer när den enskildes rättighetsskydd bör prioriteras framför allt annat. Domstolarna har inspirerats av varandras avgöranden på så sätt att det har inneburit en försvagning av rättighetsskyddet på såväl unionsnivå som på nationell nivå i rent interna situationer. Samtidigt har detta ökat statens möjligheter att bestraffa lagöverträdelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)