Kvinnliga projektledare : kvalitativ studie om kvinnor inom byggbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Anja Sulkvist; [2020]

Nyckelord: projektledning; byggbranschen; kvinnor; ledarskap;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga projektledare upplever sitt projektledarskap inom byggbranschen, genom att se närmare på hur de anpassar sig med hjälp av olika strategiska tillvägagångsätt för att få legitimitet i branschen och hur de upplevde sin arbetsmiljö som kvinnliga projektledare inom organisationen. För att ta reda på detta användes en kvalitativ undersökning som byggde på semistrukturerade intervjuer. Urvalsmetoden i studien var ett målinriktat urval av kvinnliga projektledare inom byggbranschen. I resultatet framkom fyra teman vilka var lejoninnan, arbetsmyran, skinn på näsan och gubbväldet falnar varav det sistnämnda hade två underteman, lilla gumman och en gammal jargong dör ut. I resultatet framkom att kvinnorna möter olika utmaningar och fördelar i sin arbetsmiljö. Utmaningarna var framför allt en ”manlig jargong” som tydde på mindre respekt från äldre manliga kollegor och kvinnornas kompetens blev ifrågasatt. Det positiva var att kvinnorna hade stöttning av varandra i arbetet och värdesatte denna gemenskap. Dessutom använde kvinnorna olika ledarskaps-strategier för att hitta sin egen väg i arbetet inom organisationen. Många av kvinnorna visade att de vågade stå upp för sig själva och arbetade hårt för sin sak. Dessutom fanns det ett stort intresse för att driva frågan om att göra byggbranschen till en mer jämställd arbetsmiljö vidare och låta den ”manliga jargongen” falna bort alltmer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)