Personalomsättning i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: AbstractPersonalomsättning i svenska förskolor har ökat kraftigt under de senaste åren. Forskning visar att hög personalomsättning kan påverka negativt när det kommer till barns utveckling och lärande. Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka faktorer för personalomsättning i Malmös förskolor under en viss period. Vad är det som leder till att det hela tiden sker personalbyte i förskolans värld? Dessutom undersöks huruvida personalomsättningen skiljer sig mellan två olika stadsdelar i Malmö. Studiens forskningsmaterial har samlats genom en kvalitativ forskningsmetod där en enkätundersökning med några frågor gjordes på ett antal utvalda förskolor, i två olika stadsdelar i Malmö. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en ledarskapsteori, leader-member exchange theory. Resultatet av föreliggande studie visar att personalomsättning alltid har funnits i svenska förskolor men den har ökat under senaste åren. Det kan finnas åtskilliga faktorer för personalomsättning i förskolan men en svag och/eller dålig relation till ledningen, arbetstillfredställande, privata faktorer såsom lön och närhet till hemmet samt arbetsförhållanden är de största anledningar som leder till personalomsättningen i Malmös förskolor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)