Take it or leave it? En tematisk analys om upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling samt vilka strategier personer använder sig av för att hantera dem. Studien syftade även att undersöka hur sexuella skript och normer beskrivs inverka på upplevelsen av att hantera sexuella biverkningar, samt hur vården kan hjälpa denna patientgrupp ytterligare. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer och elva personer mellan 20 och 52 år intervjuades. Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter med en kritisk-realistisk och reflexiv tematisk analys. Fyra huvudteman identifierades. Det första temat “Att dela besvären med andra” belyser samtalets funktion både vad gäller att söka stöd och hitta strategier. Det beskriver även vårdens brist på information och samtal. Det andra temat “Behov och preferenser” betonar utforskande och medvetenhet kring sexuella och relationella behov. Det tredje temat “Den relationella bördan” beskriver oro över hur partnern påverkas samt andra relationella konsekvenser. Det fjärde temat “Den inre dialogen” illustrerar hur självkänslan påverkats negativt samt hur deltagarna vägt för- och nackdelar mot varandra. I dessa teman beskrivs deltagarnas upplevelser, såsom känslor av skam, frustration och uppgivenhet. Copingstrategier såsom att finna acceptans lyfts fram och förslag på interventioner diskuteras. Studien är av värde för vårdpersonal som träffar patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel. I diskussionen beskrivs studiens begränsningar samt förslag för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)