Let's take a bath : En studie om VD-bytens påverkan på resultatmanipulering och Big Bath Accounting

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: BakgrundVD-yrket sägs ha blivit en allt mer utsatt position. I spåren av denna utveckling kan det te sig rimligt att nytillträdda VD:ar vill ge sig själva en god start på den aktuella tjänsten. Inom akademins värld anses en VD-förändring vara den situation där resultatmanipulering genom Big Bath är främst förekommande. Vi frågar oss dock om detta är en produkt av tidigare forskning selektionsmekanism och om Big Bath påverkas mer av andra faktorer. SyfteStudiens syfte är att undersöka Big Bath från en bredare tidshorisont som inte isolerar enskilda händelser. På så sätt vi vill undersöka om VD-förändringar är den situation som starkast påverkar Big Bath. MetodGenom användning av en longitudinell panelstudie med en deduktiv ansats har studien undersökt hur resultatmanipulering och Big Bath påverkas av olika faktorer däribland VD-byten. Urvalet består av bolag från NASDAQ OMX Stockholm Large Cap under åren 2006-2017. SlutsatsResultatet visar att VD-byten inte har någon signifikant påverkan på varken resultatmanipulering eller Big Bath. I studien fann vi dock indikationer på att negativa resultat påverkar förekomsten av både resultatmanipulering och Big Bath.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)