Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Morgan Weideryd; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d.v.s. staplade frontlastare och pall) bandas med en handhållen bandmaskin och skickas sedan ut genom porten med en motviktstruck.   Ålö har inte varit nöjda med hur stuvningen (stapling av lastare) går till. Uppgiften har bestått av att utreda vilka problemen är på stuvningsområdet. Ett lösningsförslag med layout och en kostnadskalkyl ska presenteras. Genom att observera, intervjua och diskutera med personal på området har en utredande text skrivits där problemen beskrivs. Det största problemet var ergonomin när lastarna ska bandas. Den som utför bandningen måste både sträcka sig högt upp och sätta sig på knäna vilket inte är bra. Andra problem, såsom oanvänd fabriksyta och staplingsproblematik, har också beaktats.   Brainstorming var metoden som användes i början för att snabbt ta fram och sålla bort idéer. Utlastningen besöktes vid upprepade tillfällen under projektet för att få nya idéer. Efter ett tag kunde en idé väljas för att arbeta vidare på. Idén var ett lyftbord som monteras under marken med ett neutralläge vid golvnivån. En truck ska kunna köra över lyftbordet som kan röra sig upp och ner. Företag med relevanta produkter identifierades och kontaktades för ytterligare information.   Det slutliga lösningsförslaget består av ett lyftbord som är monterat på en gjuten betongplatta under golvet. Den kan höjas och sänkas 1 m i vardera riktningen och har ett neutralläge vid golvplanet. Bandverktyget hålls upp med hjälp av ett balansblock som sitter monterat i ett skensystem ovanför lyftbordet. Kombinationen bidrar till god ergonomi då lyft med armen och böjningar på kroppen kan elimineras. Ett layoutförslag på det nya bandningsområdet har skapats. Ett Excel-dokument för kostnadskalkylen har skapats som redovisar alla kostnader som förväntas uppstå.   Projektet kommer kräva vidare arbete inför en realisering av lösningsförslaget. Ytterligare kontakt måste etableras med de mest involverade leverantörerna. Arbetet har gett mig en väldigt god förståelse för hur beslutsprocessen kan vara under ett projekt på en arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)