Hantering av organisationsförändringar : sett från ett kommunikations- och ledarskapsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: För att kunna agera och överleva på en dynamisk marknad tvingas företag att kontinuerligt genomföra förändringar. Vid kontinuerliga organisationsförändringar skapas ofta en oro hos de anställda och motstånd uppstår. Anställda ogillar förändringar på grund av osäkerhet om vad som kommer att hända med deras framtida arbetssituation. För att kunna hantera de anställdas reaktioner bör företag eftersträva god kommunikation och tydligt ledarskap. Hur en ledare kommunicerar och hanterar en förändring avgör hur ”smidigt” en förändringsimplementering kan genomföras. För att undersöka hur kontinuerliga organisationsförändringar hanteras på en föränderlig marknad valdes tjuravelsföretaget VikingGenetics (VG) som undersökningsobjekt. Uppsatsens metod består av en kvalitativ fallstudie. Studien består av tio semistrukturerade intervjuer och en narrativ litteraturgenomgång. Intervjuerna genomfördes med anställda på olika hierarkiska positioner i VG; dessa utgörs av medarbetare, mellanchef och HR. De tre perspektiven ger oss en mer omfattande och tydlig bild av hur kontinuerliga organisationsförändringar uppfattas i VG. Genom att beakta tidigare forskning inom det aktuella området, erhålls en god grund för denna uppsats. Uppsatsen bygger främst på vetenskapliga artiklar men kompletteras även med böcker vilket ger ett bredare perspektiv. Under studien framkom det att VG främst förbereder sina anställda inför kontinuerliga förändringar genom att använda sig av rak och tydlig kommunikation. Det framkom emellertid att de anställda inte förstod syftet med de förändringar som har genomförts, eller alltjämt genomförs. Studien visade även att det skapats en viss frustration bland medarbetarna till följd av att de inte ansåg sig få tillräcklig feedback på sina åsikter och förslag. Forskningen inom ämnet organisationsförändringar är omfattande. Mängden studier som behandlar problematiken kring företag som tappat sin ledande marknadsposition och måste hantera en ny marknadsroll, är dock inte lika omfattande. Detta i kombination med organisationsförändringar, kommunikation och ledarskap, gör denna studie teoretiskt intressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)