Olle Rybergs Orientaliska Handskriftssamling: problematik rörande katalogisering av de arabiska handskrifterna i samlingen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Arabiska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

Sammanfattning: Vid Universitetsbiblioteket i Lund finns en handskriftssamling benämnd Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. Denna handskriftssamling har varken katalogiserats eller granskats fullständigt. Samlingen har tillhört Olof Ryberg (1905-1990), som var en välkänd profil i Lunds akademiska kretsar. Handskrifterna nr 178-275 i denna samling har studerats i syftet av att presentera en förstudie av samlingen inför en eventuell framtida katalogisering av de arabiska handskrifterna och verken i samlingen. Det fokuseras i denna förstudie på problematik som berör katalogiseringen av de arabiska handskrifterna och texterna som har identifierats vid granskandet av handskrifterna 178-275 i Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling. Syftet är inte att studera ett statistiskt representativt urval eller att ge en heltäckande bild av samlingen. Åtta problem av olika natur vilka samtliga berör en eventuell framtida katalogisering av de arabiska handskrifterna och texterna i samlingen presenteras och diskuteras. Den problematik som diskuteras sträcker sig över en rad olika vetenskapliga områden, t.ex. kodikologi, bibliografi, biblioteksvetenskap, orientaliska språk utöver arabiska, t.ex osmansk turkiska och persiska, etc. Förslag ges på hur dessa problem kan hanteras av den/de som söker att katalogisera Olle Rybergs handskriftsamling. De förslag som ges baseras till större del på diskussioner som förs av experter inom islamisk kodikologi kring en viss problematik, och/eller metoder som har använts i olika publicerade arabiska handskriftskataloger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)