Konsten att skapa ett konstruktivt familjesamtal En kvalitativ uppsats som, utifrån klinisk erfarenhet, fokuserar redskap och kunskap som skapar framgång i samtal med familjer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Nicolas Fälth; [2013-02-13]

Nyckelord: Familjebehandling; samtal; konstruktiv; förändring;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att, utifrån intervjuer med familjebehandlare inom två verksamheter, skapa en djupare förståelse för familjesamtalets komplexitet och de praktiska redskap som skapar framgång i samtalet. Uppsatsen är skriven utifrån kvalitativ metod, med ett explorativt och induktivt tillvägagångssätt. I den undersöks praktiska framgångsverktyg i familjesamtal som utgår från familjebehandlares erfarenheter. Följande frågeställningar i studien har jag besvarat: • Vad innebär ett konstruktivt familjesamtal och vad krävs för att skapa det? • Hur kan en behandlare föra processen vidare i ett samtal som kört fast? • Hur skapas och utvecklas ett samtalsklimat, där man kan prata om det ”svåra” med familjen, utan att för den skull kränka eller överskrida deras personliga gränser? I uppsatsen får läsaren följa ett familjesamtal genom dess olika faser, med hjälp av informanternas berättelser i text och i fyrtioåtta utvalda citat. Beskrivningen av familjesamtalet är uppbyggt av, vad informanter beskrivit som, återkommande teman i familjebehandling. Sammanhanget bakom dessa teman redogörs för under tiden. Läsaren får sedan, under analysen, följa med när empirin kopplas till följande teorier: systemteori/familjeterapi och anknytningsteori/mentaliseringsteori. Några av framgångsfaktorerna som beskrivs i uppsatsen är att behandlaren intar en reflexiv hållning till sin egen position och verkar för att familjemedlemmarna blir medvetna om sina mönster i konkreta situationer. En annan viktig faktor är att familjebehandlaren arbetar för att göra familjen delaktig och ge förutsättningar för att skapa de förändringar som de önskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)