Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete : En litteraturstudie om vilka faktorer som spelar in i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Enligt ICN har sjuksköterskan ett ansvar för att främja hälsan hos patienter. Patienterna vill också ha mer hälsofrämjande information när de träffar sjuksköterskor. Det blir ett problem när patienter inte får chans att få hälsofrämjande omvårdnad eftersom deras hälsa riskerar att hotas. De går då miste om viktig information som kan spela roll för deras hälsa. Syftet är att belysa vad sjuksköterskor tycker krävs för att få till stånd hälsofrämjande omvårdnad. Kvalitativa artiklar har analyserats med hjälp av analysgången som återfinns i Friberg (2006). I resultatet framkom tre huvudteman. Dessa var förutsättningar för hälsofrämjande arbete, sjuksköterskans strategier samt de hinder som sjuksköterskorna stöter på i det hälsofrämjande arbetet. Det visade sig att sjuksköterskor tycker det finns viktiga strategier att implementera i den dagliga vården för att uppnå god hälsofrämjande omvårdnad. Inte bara sjuksköterskans engagemang och kunskap krävs utan också patientens delaktighet. Sjuksköterskor upplever att det finns olika hinder som hämmar dem i deras hälsofrämjande arbete. Exempel på detta är att sjuksköterskan inte alltid ser sig ha tillräckligt med kunskap samt att andra arbetsuppgifter prioriteras före det hälsofrämjande arbetet. Det visar sig i tidigare studier att patienterna håller med sjuksköterskorna om att det är viktigt att skapa en relation till varandra för att hälsofrämjande vård skall kunna utföras. Något som är förvånande är att inte fler sjuksköterskor tar upp brist på utbildning som ett hinder förhälsofrämjande arbete. Detta arbete kan hjälpa sjuksköterskor i vården med att arbeta hälsofrämjande eftersom det tar upp vikten av att ledningen stöttar sjuksköterskorna i deras arbete med detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)