Ökad livskvalité för vem? - En litteraturstudie om sociala insatser för barn med autism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Tidigare forskning har visat att barn med autism generellt har sämre livskvalité än andra barn, att barn med autism är känsligare för stress samt att diagnosen tar sig olika uttryck hos flickor respektive pojkar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka sociala insatser för barn med autism som finns beskrivet i forskning och vilka positiva effekter dessa kan ha. Syftet är också att undersöka om dessa sociala insatser förbättrar livskvalitén för barn med autism, samt om forskningen om sociala insatser tar hänsyn till att flickor och pojkar med autism kan ha olika, könsspecifika behov och egenskaper. Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i Bengt Lindströms modell för livskvalité samt ståndpunktsteorin. Totalt inkluderades 18 vetenskapligt granskade artiklar från tre olika databaser i uppsatsen. Sedan gjordes en tematisk analys och de teman som framgick analyserades därefter utifrån den teoretiska ramen. Uppsatsens slutsatser visar att ett flertal olika sociala insatser för barn med autism presenteras inom forskningen och att dessa i huvudsak har positiva effekter för barnen. Insatserna leder bland annat till högre grad av livstillfredsställelse, ökade sociala förmågor samt bättre socialt samspel med omgivningen. De flesta av dessa sociala insatser bidrar även i någon aspekt till en ökad livskvalité för barn med autism. Forskning om dessa insatser tar dock inte hänsyn till könsspecifika skillnader mellan flickor och pojkar, vilket gör det omöjligt att fastställa om insatserna är lika effektiva för flickor som för pojkar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)