Patienters erfarenhet av bedsiderapportering i slutenvården : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Överrapportering är en stor del av omvårdnaden och i planeringen av vården kring patienten. Det är en central del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Traditionellt sker rapporteringen i frånvaro av patienten och utan patientens delaktighet, trots att det handlar om patientens behov, resurser och vidare planering. Bedsiderapportering är en metod som sker tillsammans med patienten och patientens delaktighet blir en del av processen.Syfte: Studiens syfte är att beskriva patienters erfarenhet av bedsiderapportering i slutenvården.Metod: Litteraturstudien är baserad på tolv kvalitativa empiriska vetenskapliga artiklar. Artiklarna har framtagits genom litteratursökning från databaserna Cinahl och PubMed och granskats enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall. Data analyserades i fyra steg i enlighet med Friberg (2022) för att identifiera relevanta tema vilket resulterade i en ny helhet.Resultat: Resultatet är presenterat i fyra huvudteman som är relaterat till syftet och beskriver patienternas erfarenheter. Dessa huvudtema är delaktighet, information, patientsäkerhet och brister. Utifrån dessa huvudteman har tio subtema skapas.Konklusion: Majoriteten av patienterna var positivt inställda till bedsiderapportering. Det bidrog till förbättrad patientsäkerhet och ökade patienternas delaktighet och involvering i vården. Patienterna upplevde att de blev välinformerade och hade möjlighet att ställa frågor och komplettera informationen som delgavs. Bedsiderapporteringen bidrog till att skapa relationer mellan sjuksköterska och patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)