Att använda inspelad musik som omvårdnadshandling för att lindra lidande : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund   Musiken har alltid varit en del av människans historia. Musikens terapeutiska egenskaper har sedan lång tid tillbaka använts i lindrande syfte. Svårt sjuka patienter och patienter som vårdas palliativt lider av symtom som har en negativ inverkan på livskvalitén. Palliativ vård innebär att lindra symtom och öka livskvalité. Lindring av symtom sker ofta med hjälp av farmakologiska preparat. Komplementär behandling kan minska biverkningar och bidra till en mer holistisk och personcentrerad vård.   Syfte Syftet var att identifiera hur sjuksköterskan, i sitt omvårdnadsarbete, kan utnyttja den kunskap som finns kring den inspelade musikens förmåga att lindra lidande.   Metod Metoden i detta arbete var en allmän litteraturöversikt. För att svara på syftet gjordes systematiska sökningar i databaserna PubMed och CINAHL complete utifrån specificerade urvalskriterier. Totalt 16 artiklar analyserades och inkluderades i resultatet.   Resultat I resultatet identifierades flera subteman relaterade till syftet med denna litteraturöversikt. Dessa subteman delades in i två huvudteman; fysiskt lidande och psykiskt lidande. Uppspelning av inspelad musik kan lindra lidande i form av bland annat smärta, ångest, stress, sömnsvårigheter samt förbättra sinnesstämningen.   Slutsats Resultatet visade att uppspelning av inspelad musik kan förbättra livskvalitén hos människor. Då lidande återfinns i hög grad hos svårt sjuka patienter som vårdas palliativt bör resultatet kunna appliceras på denna patientgrupp. Vidare framkom att musik som patienten väljer själv är fördelaktigt för en mer personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskan kan med fördel spela upp inspelad musik som en omvårdnadshandling för att lindra olika former av fysiskt och psykiskt lidande hos svårt sjuka patienter som vårdas palliativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)