Förskollärare i förskoleklass En studie om förskollärares tolkning av sitt uppdrag med fokus på formuleringen "i tillämpliga delar"

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Studien syftar till att problematisera formuleringen i tillämpliga delar utifrån Läroplanen Lgr 11 och ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar formuleringen. Uppsatsen utgår från en sociokulturell forskningsansats och relaterar till hur olika forskare har förhållit sig i sin kunskaps- och människosyn och hur de sett på lärande där paradigmskiften löst av varandra.Genom en kvalitativ empirisk intervjustudie har jag tagit del av förskollärare i förskoleklass syn på barns lärande och antar ett sociokulturellt perspektiv i analysen när informanternas utsagor tolkas och kategoriseras.Resultaten visar att formuleringen i tillämpliga delar i förskoleklass utifrån Läroplanen Lgr 11 var inget förskollärarna reflekterat över eller förhöll sig aktivt till. Det fanns inga konkretiserade mål för barnen utifrån Lgr 11. I förskollärarnas utsagor fann jag inte några formulerade strategier för vilka kunskaper barnen förväntades utveckla/tillägna sig. Förskollärarna relaterade mer till att det var viktigt att barn i förskoleklass utvecklade sociala kompetenser. I de fall där förskollärarna relaterade till lärande aktiviteter var dessa förknippade med två av grundskolans kärnämnen: svenska och matematik, dock utan utvärderingsbara mål, varken för barnens lärande eller för förskollärarnas undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)