Erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede- ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: En grundutbildad sjuksköterska kommer med största sannolikhet att stöta på och utöva palliativ vård någon gång under sitt yrkesliv. Palliativ vård grundas i de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Målet med palliativ vård är att lindra lidande och främja livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom. Sjuksköterskor har en betydande roll vid palliativ vård i livets slutskede. Sjuksköterskor erfar att omvårdnaden är komplex.Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede inom slutenvården.Metod: Litteraturstudien utformades utifrån Polit & Becks (2021) niostegsmodell. Tolv vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo användes. Artiklarna granskades enligt Polit & Becks (2016) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Fem teman identifierades; Kunskapens betydelse, Bristfällig arbetsmiljö medför bristfällig vårdmiljö, Utmanas av existentiella frågor och känslomässigt kaos, Att få stöd ger ökad närvaro och trygghet samt Strävan efter en god relation med patienter och närstående.Slutsats: Sjuksköterskor har olika erfarenheter av vård i livets slutskede. Kunskapsbrist och hög arbetsbelastning är hinder för god omvårdnad. Sjuksköterskor påverkas av positiva och negativa känslor och har ett behov av stöd för att hantera dem. En god relation med patienter och närstående skapade förutsättningar för sjuksköterskor att individanpassa omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)