Avvecklingen av den manuella kontanthanteringen : En intervjustudie om kundernas uppfattningar om en banks alternativa tjänster.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)Företagsekonomi

Författare: Ida Westin; [2014]

Nyckelord: bank; manuell kontanthantering; samhället;

Sammanfattning:

Under de senaste åren har teknologiska förändringar medfört att banker ändrat utformningen av sina tjänster. Pengar har digitaliserats och individer har minskat användningen av kontanter. Flera banker har avvecklat den manuella kontanthanteringen över disk och erbjuder kunderna alternativa tjänster som exempelvis internetbank och kontokort. En del upplever nytta och nöje med tjänsterna, medan andra möts av svårigheter som gör att de inte använder dem. När en bank genomgår förändringar är det viktigt den tar hänsyn till kunderna för att behålla dem vilket leder oss in på studiens problemformulering: Hur ska en bank hantera sina kunder när organisationen avvecklar den manuella kontanthanteringen över disk och erbjuder alternativa tjänster? Huvudsyfte är att, genom en studie av Swedbank, skapa förståelse för hur relationen mellan bank och kund påverkas av förändringarna. För att sedan ge rekommendationer till banker som avvecklar den manuella kontanthanteringen. Delsyftet är att få förståelse för hur kunderna uppfattar Swedbanks beslut att avveckla den manuella kontanthanteringen över disk och hur dem upplever de alternativa tjänsterna som banken erbjuder. 

 

Studien har genomförts från bankens perspektiv med en kvalitativ metod och har en kombination av induktivt och deduktivt angreppsätt. Den teoretiska referensramen består av två teorier om individens acceptans till teknologi (TAM och UTAUT) och teori om relationsmarknadsföring (RM) och kundstrategi (CRM) för att skapa kundlojalitet.  Baserat på ett strategiskt urval har bankkunder som inte använder internetbanken eller kontokortet intervjuats.

 

Genom det empiriska materialet kategoriseras kunder i grupper beroende på vilka hinder som de upplever med tjänsterna. Slutsatserna visar att kunder upplever främst psykologiska och funktionella hinder för att börja använda internetbanken eller kontokortet. Risk och säkerhet visade sig vara viktiga aspekter för att kunder ska börja använda internetbanken och kontokortet. Bankerna bör först identifiera vilka hinder som kunderna upplever och även hur lönsamma kunderna är och sedan utföra olika kundstrategier för att dämpa upplevda motstånd och stärka relationen mellan bank och kund. Beroende på kundens lönsamhet skapar en bank strategier för att öka användandet, som i sin tur skapar lojala kunder som upplever förtroende som bidrar till långsiktigt lönsamma kunder som använder bankernas tjänster. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)