Militär användning av civila sprängämnen för att öka förmågan till förstöring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: I näringslivet nyttjas dagligen sprängämnen för att uträtta sprängarbeten främst inom bygg- och gruvbranschen. Dessa sprängämnen tillverkas i och utanför Sverige. I samhället finns det åtskilliga aktörer som nyttjar stora volymer utav sprängämnen. Vid en konflikt på svenskt territorium finns det alltså en möjlighet att tillföra sprängämnen som nyttjas i näringslivet till de militära förbanden. Studien syftar till att beskriva hur förmågan att förstöra objekt skulle öka om civila sprängämnen kunde nyttjas av militära förband. För att påvisa detta måste civila sprängämnen värderas i militära kontexter.  För att beskriva hur väl de civila sprängämnena skulle kunna öka de stridande förbandens förmåga till förstöring genomfördes en undersökning av sju civila sprängämnen samt en värdering av dessa utifrån militära krav. Dessa sprängämnen jämfördes sedan med sprängdeg för att på ett tydligt sätt beskriva hur väl de olika sprängämnena uppfyllde kraven. Slutligen diskuterades resultaten utifrån grundförmågorna verkan, uthållighet och tillgänglighet. Resultaten visar att tack vare det breda utbudet av civila produkter kan de flesta militära sprängarbeten utföras med civila sprängämnen, om rätt sprängämne nyttjas till rätt objekt. Över lag passar civila sprängämnen bäst till inneslutna laddningar på grund av den höga relativ arbetsförmåga.  För att öka förmågan till förstöring måste verkan säkerställas genom praktiska prov. Tillgängligheten måste säkerställas genom utbildning för militär personal samt krigsplanering av sprängämnen. Uthålligheten ökar genom att de militära förbanden kan ersätta förbrukade sprängämnen. När förbanden får tillgång till mer sprängämnen kan de lösa fler uppgifter och förmågan till förstöring ökar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)