Alkohol och en växande generation äldre : En kvalitativ litteraturstudie om äldres alkoholkonsumtion och dess inverkan på hälsan

Detta är en L3-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka och analysera risk- och skyddsaspekter bland äldre i relation till alkoholkonsumtion, samt att undersöka vilken inverkan konsumtion av alkohol bland äldre kan ha på deras hälsosituation. Metoden som använts för denna studie är en allmän litteraturöversikt där sju vetenskapliga artiklar har granskats och undersökts. I studiens analys har samtliga artiklar kopplats till relevanta teoretiska ramverk, såsom ålderism, lagstiftning och risk- och skyddsaspekter. Resultatet visar att äldres alkoholkonsumtion ökar i jämförelse med andra åldersgrupper, samt att alkoholrelaterade skador och död bland äldre ökar. Resultatet visar även att äldre inte alltid är motiverade till behandling samt att bristen på specialanpassade insatser medför att äldre således måste anpassa sig till ett stöd som inte är anpassat efter deras behov. Vår huvudsakliga slutsats är att insatser och stöd från socialtjänsten för äldre med alkoholproblem behöver utvecklas och anpassas till individen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)