UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. För att besvara syftet intervjuades fyra unga kvinnor i Göteborgsområdet somtidigare varit sjukskrivna för utmattningssyndrom och idag är tillbaka i sysselsättning. Enkvalitativ metod användes för att genomföra studien och den teoretiska referensramenomfattade kognitiv dissonans och coping. I resultat och analys observerades fyra olika temanutifrån frågeställningarna. Dessa var vanor med sociala medier, motivationshöjande, socialinteraktion och FOMO. Resultatet visade att intervjupersonernas vanor med sociala medierhade ändrats och deras användning hade både ökat och minskat, sannolikt även påverkat avandra faktorer än utmattningssyndrom. Studien visade att sociala medier inte fungerademotivationshöjande för tre av fyra intervjupersoner samt att sociala medier påverkar och ivissa fall ersätter en del fysiska träffar med vänner och anhöriga. Resultatet visade även attalla intervjupersonerna upplevde FOMO och för några uttryckte den sig i form av ångest ochökad stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)