Läslyftets betydelse med fokus på läsförståelse av faktatexter En kvalitativ studie av några mellanstadielärares erfarenheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse hur tolv mellanstadielärare på tre olika skolor utvecklat undervisningen kring läsförståelse av faktatexter utifrån Läslyftets betydelse. Specifikt fokus riktas mot elever i svårigheter att förstå faktatexter de läst.Teori: Studiens teoretiska ramverk i vår uppsats var utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och det är genom denna teori resultatet diskuterades.Metod: För att besvara våra frågeställningar har vi i vår studie en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer ligger till grund för resultatet. För att få tillgång till lärares beskrivningar härrör från har vi i denna studie genomfört intervjuer med tolv lärare på mellanstadiet. Vi har tagit inspiration från Brymans (2018) tematiska analysmodell vid bearbetning och analys av studiens empiri.Resultat: Sammanfattningsvis visades vårt resultat på en stor enighet kring att fler ämneslärare borde involverats i Läslyftet. Detta ses som en möjlighet för att därmed utveckla kunskapen kring undervisningen genom allas kompetens och ge en bättre samsyn, särskilt i beaktande av elever i svårigheter att förstå faktatexter. Det lärarna upplevde som mest betydelsefullt med Läslyftet var att det gavs tid att diskutera och reflektera. De flesta av respondenterna visande på en enighet att använda och utveckla undervisningen kring lässtrategier, textsamtal, och begreppsförståelse för att utveckla läsförståelsen av faktatexter, särskilt för de elever som har svårt med läsförståelsen. Å andra sidan framgick det av respondenternas svar att enskild undervisning användes på olika sätt och olika mycket, vilket flera beskrev som negativt särskilt för elever i svårigheter att förstå. Speciallärarna var ej delaktiga i Läslyftet, vilket respondenterna betraktade som en brist.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)