Är karriärmöjligheter inom banksektorn lika oavsett bakgrund? En kvalitativ fallstudie om en Storbanks inkluderande mångfaldsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Målet med Sveriges integrationspolitik är lika möjligheter och livschanser för alla i landetmen samtidigt finns det tydliga exempel på när det är svårt för människor med utländskbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare forskning konstaterar att arbetsgivaren spelar en avgörande roll i integrationen och att organisationens ledare innehar en stor roll i mångfaldsarbetet. Vidare visar tidigare forskning också att diversifierade arbetsplatser sänder ut viktiga budskap till samhället och har påvisats mer lönsamma. Följande studie syftar därför till att undersöka, problematisera och skapa en ökad förståelse kring de upplevelser chefer med utländsk bakgrund haft av en Storbanks mångfaldsarbete och huruvida det haft en inverkan på vägen till en chefsposition. Vår valda Storbank har en betydande roll i samhället och arbetar aktivt för mångfald och integration.Studiens empiriska material är hämtat genom kvalitativa djupintervjuer med chefer på olikanivåer. Empirin ämnar att skildra respondenternas personliga upplevelser av bankens pågående etiska mångfaldsarbete samt om de upplevt karriärhinder kopplat till sin bakgrund. Det empiriska underlaget analyseras utifrån vår teoretiska referensram om organisationskultur, normalisering och makt, inkludering av etnisk mångfald samt ledarskap. Slutsatsen är att organisationens etiska mångfaldsarbete har betydelse för karriärmöjligheterna för personer med utländsk bakgrund samt att våra intervjurespondenter inte upplevt att deras bakgrund påverkat deras möjligheter. Två avgörande faktorer för detta är Storbankens välkomnande och mottagliga organisationskultur med engagerade, inkluderande och kunniga ledare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)