Preventivt arbete mot sexuellt överförbara infektioner, En litteraturstudie om motiverande samtal som metod för sjuksköterskor.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anders Lindbäck; Lisa Möller; [2011-01-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I sjuksköterskans kompetens ingår enligt kompetensbeskrivningen för legitimeradsjuksköterska förmågan att kunna informera, ge stöd och vägledning samt undervisa patienter isyfte att främja hälsa. STI står för sexuellt överförbara infektioner och det finns tio styckensom vanligen nämns. Det preventiva arbetet för att minska spridning av STI sker på bred frontdär landsting, regioner och kommuner har en nyckelroll. De mål som finns uppsatta är blandannat att antalet nyupptäckta fall av HIV, där smittoöverföringen skett i Sverige, skall hahalverats till år 2016 samt att kunskapen om HIV och hur det är att leva med infektionen skallförbättras. Syftet med detta arbete är att undersöka hur MI fungerar som metod i avseende attminska förekomsten av STI hos särskilt riskutsatta grupper och hur sjuksköterskor kan arbetamed metoden. Modellen för detta arbete är en litteraturöversikt. Artikelsökningen påbörjadespå de hälsovetenskapliga databaserna PubMed och Cinahl. Då området var relativt obeforskatansågs det nödvändigt att använda ytterligare en databas, PsycInfo, vilken är mer inriktad påsamhällsvetenskapliga publikationer. Initialt användes sökorden motivational interviewing ellermotivational interview' i kombination med STI, STD eller HIV prevention och risk behavior.Sökorden motivational interviewing eller motivational interview' behölls och kombineradesmed unsafe sex, sexual risk behaviour och sex'. För att erhålla ett sjuksköterskeperspektivadderades nurs' eller health professionals. Tio stycken artiklar, både kvalitativa ochkvantitativa valdes ut och granskades. MI används som en professionell samtalsmetod förpersonal inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och annan rehabiliterande verksamhet. Då MIframgångsrikt har använts där andra typer av beteendeförändringar varit målet samt medhänsyn till det resultat som presenterats i detta arbete kan det vara lämpligt för sjuksköterskoratt tillämpa MI i syfte att minska spridning av STI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)