Kemisk modifiering av avloppsvatten för effektivare syresättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Sammanfattning:

Vid syresättning av avloppsvatten i biologisk rening förbrukas stora mängder energi. Den biologiska reningen svarar för 80 % av den totala elanvändningen för ett reningsverk och svarar därmed för den största delen av energikostnaderna. Idag när energipriserna ökar blir energieffektiviseringen av den biologiska reningen en högaktuell fråga.

Syftet med studien är att undersöka syresättning av avloppsvatten från pappersindustrin, med avsikt att energieffektivisera den biologiska reningsanläggningen. Studien begränsas till avloppsvatten från Gruvöns bruk.

Experimentstudien har utförts i laboratorieskala. Syresättningen skedde m h a ytluftare av typen airTURBO från Eden Aquatech. Företaget strävar efter innovativ teknik för luftning, syrgasinblandning och omrörning av vatten. Företaget är intresserat av att vidareutveckla energisnål teknik för de processerna samt att energieffektivisera sina produkter.

Studien utfördes med rent vatten, industriellt avloppsvatten och modifierat industriellt avloppsvatten. Modifieringen av industriellt avloppsvatten skedde genom att tillsätta salter (MgCl2, NaCl) och att ändra pH genom att tillsätta bas respektive syra (NaOH, H2SO4).

Utifrån resultaten inses att kemisk modifiering av avloppsvatten genom att tillsätta salt har väsentlig påverkan på syresättningen. Den kemiska modifieringen resulterar i sänkning av energiförbrukning för syresättningen.

Kvantifiering av energiåtgång för syresättningen har utförts. Kvantifieringen visar en minskning med 17 % för syresättningen av kemisk modifierad avloppsvatten med salt jämfört med obehandlat avloppsvatten.

Att modifiera avloppsvatten genom att höja pH-värde till 11 visar ingen positiv påverkan på systemet utan kräver mer energi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)