“These people don’t live in our reality” : En diskurspsykologisk analys av diskurser på incelforum online

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att med ett diskurspsykologiskt perspektiv analysera diskussioner om våld skrivna av incels. Med bakgrund av tidigare forskning som inriktas på incels våldskapital och maskulinitet, samt med begreppen hegemonisk maskulinitet och toxisk maskulinitet skapas djupare förståelse kring fenomenet och normaliseringen av våldet. Incels är unga män som lever i ofrivilligt celibat, då de enligt dem själva inte betraktas som potentiella partners av kvinnor. Incels anser att feminismens ökade inflytande i samhället medfört att kvinnor har för stor frihet att själva välja sexuella partners, vilket härlett till incels ensamhet och utanförskap från den sexuella marknaden. Det är en rörelse som har växt fram och utvecklats inom digitala miljöer, där det har skapats olika forum där enbart självindentifierade incels är välkomna. Rörelsens ideologi innehåller kvinno- och samhällshat, där våld har normaliserats och präglar rörelsens diskussioner. Analysens resultat indikerar hur våldsdiskussioner konstrueras med hjälp av incels världsbild, samt hur djupt inbäddade de är i ideologin. I våldsdiskussionerna legitimeras och reproduceras bruk av våld i större grad än vad det ifrågasätts, där våld ses som ett hjälpmedel att erövra makt och dominans. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)