Hur gör man bostadshusen i Bam jordbävningsresistenta? - En studie om bostäder i fattiga och jordbävningsdrabbade regioner i Iran

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Den iranska staden Bam drabbades av en kraftig och ödesdiger jordbävning den 26 december 2003 som resulterade i att hela staden ödelades och tiotusentals av stadens invånare omkom. Det faktum att jordbävningen inträffade 05.26 på morgonen i kombination med traditionellt byggda bostadshus med lera som huvudmaterial var de främsta anledningarna till den höga dödssiffran och förstörelsen i staden. Okvalificerad arbetskraft i byggprocessen, boende som själva bygger sina hus utan tillräckliga kunskaper om jordbävningar i kombiation med lera, med alla nackdelar, som ett vanligt byggnadsmaterial utgör tillsammans ingredienserna för enorma katastrofer som oftast drabbar de allra fattigaste. Dessa hus är oftast byggda för statiska förhållanden för att främst klara av vertikala tryckrafter och är således inte byggda för att klara av horisontella rörelser i marken som uppstår under jordbävningar. Men människan har använt sig av detta material så långt som man kan gå tillbaka i historien och det är i många delar av världen, precis som det var i Bam och omkringliggande byar före jordbävningen, ett material som fortfarande utgör huvudmaterialet. Det är materialets lättillgänglighet, ekonomiska fördelar samt dess enkla tillverkningsprocess som gör det till förstahands valet för många. För människor med knappa ekonomiska resurser är det lätt att materialets fördelar överskuggar dess nackdelar. Men det var inte endast enkla lerhus som raserades utan även nybyggda och dessutom viktiga betong- och stålhus och detta visar det faktiska problemet i Iran. Problemet i Bam var inte begränsat till endast byggnadsmaterialens egenskaper eller hus för fattiga människor utan jordbävningen i Bam belyste ett större problem i Iran, ett problem som påverkar alla människor i det iranska samhället rika som fattiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)