Miljöns betydelse för barn med rörelsehinder i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie handlar om barn med rörelsehinder. Den lägger fokus på hur barn med rörelsehinder görs delaktiga i verksamheten, hur pedagoger anpassar verksamheten och hur lokalerna anpassas. Syftet med denna studien är att öka kunskapen om barn med rörelsehinder och vilken betydelse miljön har för deras sätt att fungera i verksamheten. För att uppnå studiens syfte har relevanta frågeställningar gjort, utifrån frågeställningar har en intervjuguide skapats. Studien baseras på intervjuer som är gjorda med pedagoger som har erfarenhet av att jobba med barn med rörelsehinder. Utifrån resultatet fick vi reda på att barn med rörelsehinder blev mer delaktiga i den specialanpassade förskolan än de traditionella förskolorna. Det visar även att barn med rörelsehinder får olika möjligheter till delaktighet beroende på hur miljön är utformad. Resultatet har gjorts genom en meningskoncenterad analys. Sedan har resultatet jämförts med bakgrunden som innehåller tidigare forskning om hur miljöns utformning i förskolan är viktig för barn med rörelsehinder, vilken roll omgivningen dvs den fysiska och sociala miljön har för att barn med rörelsehinder ska kunna göras delaktig i verksamheten och vilka faktorer som är viktiga när det gäller barn med rörelsehinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)