Barnets vilja - beaktas den?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Föräldrabalken 6 kap. 2 a § stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut angående vårdnad, boende och umgänge. Barnets vilja ska även vägas in i bedömningen av barnets bästa, med beaktande av barnets ålder och mognad. Sverige är dessutom folkrättsligt bunden av barnkonventionen, där barnets vilja lyfts som en viktig del. Denna uppsats syftar till att diskutera hur barnets vilja beaktas av rätten i mål beträffande vårdnad, boende och umgänge. I förarbetena finns det inget direkt ställningstagande till hur domstolarna ska förhålla sig till ålders- och mognadskriteriet. Domstolarna har istället fått göra egna helhetsbedömningar utifrån det enskilda fallet. För att ett barns åsikter ska beaktas av rätten måste de för närvarande vara otvetydiga och bestämda. Barnets inställning får inte heller ha påverkats i större utsträckning av någon av föräldrarna. Barnets vilja kommer oftast till uttryck i vårdnadsutredningen, som rätten kan begära socialnämnden att utföra. Huruvida barnets vilja framkommer i själva domen korrelerar starkt med åldern på barnet, detta visar en undersökning gjord av 2002 års vårdnadskommitté. I flera domar adresserar dock domstolen inte barnets vilja även om den framkom i vårdnadsutredningen, detta ses som ett stort problem. Den svenska rätten har fått en stor del kritik när det kommer till beaktandet av barnets vilja. FN:s barnrättskommitté har pekat på brister i arbetet hos myndigheter och domstolar. De menar att det måste etableras bättre procedurer och system för att på effektivt sätt ta tillvara på barnets åsikter. I övrigt har det framkommit kritik angående kompetens hos bland annat socialarbetare. Det har dessutom påpekats i doktrinen att det finns brist på transparens i tillämpningen. Fram tills att detta åtgärdas har svensk rätt ett underskott på barnperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)