Användarmedverkan i utvecklingsprocessen : En undersökning om hur användarmedverkan behandlas i systemutvecklingsprocessen i små till medelstora företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Nathalie Johansson; [2014]

Nyckelord: systemutveckling; användarmedverkan; ETHICS; SME;

Sammanfattning: Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen har idag en allt viktigare roll vid införande av ett nytt system. Stor vikt placeras på att systemet ska bidra med rätt information vid rätt tidpunkt. För att uppnå det krävs oftast en slutanvändares medverkan i systemutvecklingsprocessen. Flertal undersökningar har utförts med inriktning att söka reda på varför en användare bör vara med, dess positiva och negativa aspekter samt urvalskriterier vid val av slutanvändare. Syftet med arbetet är att jämföra existerande användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen med metodologin ETHICS förhållningssätt till användarinvolvering. Det med avgränsningen små-till-medelstora företag(SME). Genom det kunna bidra med en klassificering av graden användarmedverkan vilken förekommer i systemutvecklingsprocessen. Arbetet förhåller sig till en kvalitativ undersökning med ett deduktivt arbetssätt. Med det har grundläggande information samlats för att sedan bygga vidare arbetets intervjuer, samt att ha insamlad information i åtanke. Eftersom en jämförelse mellan teori och empiri skulle utföras beaktades även aspekten om hur användarmedverkan faktiskt framkom i verkligheten. Resultatet av arbetet resulterade i förhållandevis lika synsätt mellan de tillfrågade informanterna. Användarmedverkan förekom ofta eftersom informanterna själva ansåg att de hade en grundgörande funktion för hela systemutvecklingsprocessen. Beroende på kundverksamhetens storlek förekom olika klassificeringar av förhållningssätt enligt metodologin ETHICS men mest förekommande var ändå det representativa förhållningssättet till användarinvolvering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)