När hemmets trygghet blir ett hot - En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors upplevelser av stöd från ett skyddat boende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett omfattande och aktuellt samhällsproblem. Ämnet ges dessvärre ett mycket begränsat utrymme på Socionomprogrammet vid Göte- borgs universitet. Syftet med studien är att undersöka och beskriva en grupp våldsut- satta kvinnors upplevelser av erhållet stöd från ett specifikt skyddat boende, samt hur stödet påverkat deras livssituation.Vi har utfört en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer genom- fört intervjuer med fem kvinnor. Etiska riktlinjer har följts med noggrannhet under hela studiens gång. Studien har en hermeneutisk metodologisk ansats med ett deduktivt till- vägagångssätt. Analysen har kopplats till teoretiska perspektiv kring hjälp och stöd.Studiens övergripande resultat visar att kvinnorna, om än i varierande omfattning, fått praktisk hjälp, instrumentellt, kognitivt och emotionellt stöd samt feedback. Några kvinnor har även upplevt nätverksstöd från andra kvinnor som befunnit sig på det skyd- dade boendet. Det stöd som kvinnorna saknat har varit praktisk hjälp i vardagssituation- en, tid för stödjande samtal, information samt stöd till sina barn. Några kvinnor har, på olika sätt, poängterat vikten av personalens fysiska närvaro. En kvinna upplever att per- sonalen i hög utsträckning varit fysiskt närvarande och att detta varit betydelsefullt, me- dan en annan har saknat deras närvaro. Det framkommer även att majoriteten av kvin- norna stundtals har känt sig otrygga på boendet relaterat till andra kvinnors problematik.Vilket stöd som kvinnorna upplevt som mest betydelsefullt har varierat. Några berättar att stödet som getts från personalen vid det skyddade boendet har varit betydelsefullt i processen att lämna den destruktiva relationen. Andra har upplevt att hjälp i kontakt med andra myndigheter, både för egen del och för deras barn har varit särskilt betydel- sefullt. Det framkommer även att merparten av kvinnorna har ambivalenta känslor till vistelsen på boendet och/eller huruvida deras behov blivit tillgodosedda eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)