Det demokratiska lärandet på fritidshemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Emil Öijen Lindeberg; [2020]

Nyckelord: Demokrati; Fritidshem; Pedagogik;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vad fritidspedagogerna tar upp att de gör i sitt arbete på fritidshemmet för att barnen ska lära sig ett demokratiskt förhållningssätt och dess principer. Kartläggningen har gjorts genom att intervjua sex fritidspedagoger på olika fritidshem. I slutet kommer detta analyseras med stöd av min teoretiska förankring om lärande, lärande i fritidshem, informellt och formellt lärande, samt den dolda läroplanen och i den avslutade diskussionen kommer syftet att besvaras med stöd av arbetets forskningsläge om delaktighet, demokrati och lärande i fritidshemmet och demokratiska aktiviteter och barnens delaktighet i dessa, tillsammans med min slutsats av analysen. Resultatet jag kom fram till av undersökningen, är att barnens inflytande på fritidshemmets verksamhet finns men är begränsat utav den vuxna auktoriteten på fritidshemmet, samt att barnen inte är helt medvetna om vissa underförstådda krav som fritidspedagogerna har på dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)