Coloboratie Lund - Maxenu : en undersökning av organisationens verksamhet genom intervjuer och en beskrivande begreppsanalys av begreppet mänskliga rättigheter

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Den här uppsatsens första syfte är att undersöka hjälporganisationen Coloboratie Lund - Maxenus verksamhet och inverkan, genom intervjuer med organisationens projektledare, dess ordförande och dess sekreterare. Därefter genomförs en beskrivande begreppsanalys av hur intervjupersonerna använder begreppet mänskliga rättigheter, med syftet att synliggöra komplexiteten i, samt diskutera svaret på frågan om Coloboratie Lund - Maxenu är en människorättsorganisation. Coloboratie Lund - Maxenu bedriver läxhjälp för 20 barn i byn Maxenu i Rumänien och har startats för att främja romska barns utbildning. Uppsatsens första del har som syfte att undersöka organisationens verksamhet. Den beskrivande begreppsanalysen utgår ifrån intervjusvaren från undersökningen. Två teoretiska perspektiv - Thomas Pogges teori om social rättvisa och Martha Nussbaums teori om förmågor - appliceras på analysen. De sätter intervjusvaren i en teoretisk kontext. Genom att använda begreppsanalytiska principer och teoretiska perspektiv görs undersökningen och analysen av Coloboratie Lund - Maxenu till ett relevant exempel på paradoxen i att en icke-statlig organisation tar ansvar för att tillgodose rättigheter och behov. Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera Coloboratie Lund Maxenus verksamhet och dess koppling till mänskliga rättigheter. Organisationens resultat är högre närvaro och bättre resultat i Maxenu skola. 20 elever har större möjlighet att klara skolan, men alla som är i behov av hjälp får inte plats i verksamheten. Analysen utgår ifrån intervjupersonernas olika inställning till om Coloboratie Lund - Maxenu är en människorättsorganisation och visar på likheter och skillnader i hur organisationens svenska styrelse och rumänske projektledare, använder begreppet mänskliga rättigheter. Det visar att i vilken kontext ett begrepp används är avgörande för dess innebörd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)