Ett klassrum för alla – ett lärarperspektiv på inkludering och koncentrationssvårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syfte och frågeställningarSyftet med detta examensarbete var att undersöka hur ett antal lågstadielärare arbetar för att alla elever, även de ikoncentrationssvårigheter, ska ha samma förutsättningar för lärande i klassrummet.- Vilka metoder och arbetssätt använder sig lärarna av i klassrummet i arbetet med elever ikoncentrationssvårigheter?- Vilka resurser finns på skolan för att bemöta och stödja dessa elever i klassrummet?- Vilket perspektiv har pedagogerna på elevernas svårigheter, relationellt eller kategoriskt?Resultat och relevans för läraryrketVårt resultat visar att lärarnas metoder och arbetssätt gentemot elever i koncentrationssvårigheter skiljer sig åt.Våra respondenter påpekade vikten av att planera undervisningen utefter var och ens behov, vara struktureradmed fasta rutiner och vara tydlig i sitt ledarskap. Två av lärarna individualiserade inte sin undervisning likamycket. De ansåg att det var brist på tid för sådan planering och att skillnad inte skulle göras på eleverna.När det gäller resurser så har alla lärare tillgång till specialpedagog på skolan. Specialpedagogen används påolika sätt hos våra respondenter. Vissa uppgav att de rådfrågar denne vid behov medan andra tar hjälp iklassrummet under några lektioner i veckan. Det var även vanligt att specialpedagogen tog med sig en elev ut tillett grupprum på de skolor som har tillgång till ett sådant.Vi kan inte utröna vilket specialpedagogiskt perspektiv lärarna har, då ingen är helt kategorisk eller relationell. Ivissa av svaren kunde vi se att det vägde över åt något perspektiv.Vår studie är relevant för läraryrket eftersom det ställs stora krav på lärare att kunna möta alla elever iklassrummet, oavsett svårigheter. Det är därför viktigt att ha kunskap om de olika koncentrationssvårigheter somfinns, hur de kan yttra sig och eventuella lösningar.Metod och materialVi genomförde en kvalitativ studie där vi intervjuade sex lärare som arbetar som klasslärare på lågstadiet. Dessaintervjuer var av halvt ostrukturerad karaktär, då frågorna var bestämda i förväg men följdes av naturligaföljdfrågor. Intervjuerna transkriberades och svaren kategoriserades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)