”Vi har våra rättigheter, men endast på papper. I verkligheten finns dessa inte.” En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen i Serbien.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte har varit att studera våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen samt vilka behov kvinnan ger uttryck för, under och efter den våldsamma händelsen. De frågeställningar som har berörts är följande: Vilka upplevelser har de våldsutsatta kvinnorna avseende polisens bemötande i Serbien och hur påverkar mötet med polisen den våldsutsatta kvinnans vidare utredning? För att kunna svara på frågeställningarna, valdes kvalitativ metod med sju intervjuer, fem med våldsutsatta kvinnor och två med socialtjänster i Belgrad och Nova Varos, Serbien. Resultatet redovisades och analyserades med hjälp av Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori samt hans centralbegrepp, system och livsvärld. Resultatet visade på att de våldsutsatta kvinnor var missnöjda med bemötandet från polisen och detta kunde bero på bristen på det kommunikativa handlandet, där kvinnorna inte kände sig trodda respekterade eller lyssnade på. Polisen använde sig istället av det strategiska handlandet, där personlig vinning var i fokus, och tillämpades exempelvis via mutor. Detta kunde påverka kvinnans vidare utredning på sådant sätt att hon tappade förtroende för polisen och valde att inte prata eller ringa dem nästa gång hon blev utsatt för misshandel. Slutsatsen visade bland annat på att lagen om våld i nära relationer borde effektiviseras samt att det hade varit värdefullt för poliserna i Serbien att bli utbildade i just bemötandet av offer, då det påverkar vidare utredning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)