Musik- ett klingade omvårdnadsalternativ för att lindra akut smärta och ångest : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund En av vårdens stora utmaningar är den smärta och ångest i anslutning till invasiva ingrepp och omvårdnadsåtgärder som många personer upplever och det lidande som det därmed innebär för dem. För den enskilda personen är det värdefullt att finna den egna styrkan i samband med smärt- och ångestproblematik i vården. Sjuksköterskans ansvar är att finna omvårdnadsalternativ som är hållbara, personcentrerade, skänker hopp och stärker personens känsla av sammanhang. Litteraturöversikten vill belysa huruvida musik som en omvårdnadsåtgärd kan lindra smärta och ångest och därigenom komplettera farmakologiska ordinationer samt även minska mängden analgetika i samband med smärt och ångestproblematik i anslutning till invasiva ingrepp och omvårdnadsåtgärder. Syfte Syftet var att belysa musikens betydelse som omvårdnadsåtgärd för personer med akut smärta och ångest, vilka behandlas i vården. Metod Metoden för arbetet var en icke-systematisk litteraturöversikt där databassökningar genomfördes i PubMed och CINAHL. Även en manuell sökning genomfördes. Litteraturöversikten inkluderade 29 vetenskapliga artiklar. Samtliga 29 var randomiserad kontroll studie (RCT). De inkluderade artiklarna har granskats utifrån Sophiahemmets högskolas dokument för kvalitetsgranskning och sedan sammanfattats i Sophiahemmets högskolas matris. En integrerad analysmetod användes. Resultat Litteraturöversikten fann stöd för att musik kan användas som ett icke-farmakologiskt omvårdnadsalternativ med positivt resultat för att lindra smärta och ångest för personer med akut, nociceptiv smärta och ångest i deras kontakt med vården. Slutsats Musik som icke-farmakologisk omvårdnadsåtgärd för personer med akut smärta och ångest i vården har ofta en positiv inverkan, är lätt tillgängligt till en låg kostnad samt fritt från biverkningar. Det är även ett bra omvårdnadsalternativ både ur ett personcentrerat- och hållbarhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)