Välmående hos pensionärer : Demografiska faktorers betydelse för känsla av sammanhang

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Daniel Ilhammar; [2019]

Nyckelord: KASAM; ekonomisk standard; levnadsförhållanden;

Sammanfattning: Studier visar att individer som bor på gruppboende är mer tillfredsställda med livet, eftersom de upplever ett större socialt liv genom aktiviteter som boendet erbjuder. Syftet med studien var att undersöka vilka bakomliggande faktorer som avgör att äldre känner välmående. En KASAM-enkät samt åtta demografiska frågor och en öppen kvalitativ fråga delades ut genom ett tillgänglighetsurval där 94 respondenter svarade. Resultatet visar att ensamstående som sällan träffade andra individer hade ett lägre välmående än de respondenter som hade en partner. Utbildningsnivån hade en signifikant skillnad där respondenter med grundskoleutbildning visade ett lägre KASAM än de med högskoleutbildning. Det visade att de som endast hade en grundskoleutbildning hade ett signifikant lägre KASAM än yrkesutbildning, gymnasieutbildning samt högskole- eller universitetsutbildning. I en kvalitativ fråga visade 45.8 % av respondenterna att det var familjen och endas 4.2% att det var deras aktiviteter som gjorde att de upplevde ett välmående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)