SEKRETESS - HJÄLPA ELLER STJÄLPA? En studie om sekretess och samverkan mellan skola och socialtjänst

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: I denna studie har det undersökts hur samverkan fungerar mellan skola och socialtjänstoch hur sekretessen påverkar detta. Även en undersökning av en öppenverksamhetsom samverkar mellan skola och socialtjänst har gjorts för att se hur sekretesspåverkar samverkan mellan de olika myndigheterna. Det har använts en kvalitativmetod i studien där det har intervjuats två skolkuratorer, två socialsekreterareoch en socialpedagog från en öppenverksamhet. Resultaten av intervjuerna harjämförts med teori och tidigare forskning. De resultat som framkommit är att sekretessenmellan skola och socialtjänst ses både som en hjälp men även ett hinder isamarbetet mellan myndigheterna. Samarbetet och samverkan mellan skola ochsocialtjänst skulle kunna bli bättre och så även återkopplingen efter anmälan närett barn farit illa. Öppenverksamheter kan ses som ett alternativ för den enskildeindividen att söka lättillgänglig hjälp där sekretessgenombrotten resulterar i enklarekontakter mellan medborgare och myndighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)