Är det svårt att använda de förenklade utredningsformerna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Författare: Roger Nilsson; Henrik Stenling; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tänk dig att du som nyutexaminerad polis tillsammans med din kollega kallas tillen butik i stans köpcentra med anledning av ett snatteri. Den förtvivladegärningsmannen är över 18 år och erkänner gärningen på en gång ni kommerfram. Hur skulle ni lösa situationen? Kontaktar ni förundersökningsledare för attstarta en förundersökning? Eller skulle ni använda er av en förenklad utredningenligt Rättegångsbalken 23:22§?Efter snart fyra terminer på polisutbildningen och med några veckor kvar tillexamen känner vi en viss osäkerhet kring tillämpningen av förenklad utredningenligt RB 23:21§ och RB 23:22§. Vi har dessutom fått en allmän uppfattning, omatt vi inte är ensamma på utbildningen att känna denna osäkerhet kringtillämpningen av detta förfarande.Vi ställde oss frågan hur många undervisnings tillfällen vi haft i detta ämne ochkom fram till att det hitintills endast varit en lektion om förenklad utredning. Detär enligt vår mening alldeles för lite. Att veta när och hur förfarandet skaanvändas, skulle spara både tid och resurser vilket skulle leda till ett betydligteffektivare polisarbete.Användningsområdet är väldigt omfattande och användbart för poliser somtillbringar sina arbetsdagar till att lösa vardagsbrottslighet. Som exempel kanförenklad utredning användas vid: Trafikförseelser, stöld, snatteri, ringa narkotikabrott, enklare former av misshandel och så vidare. Dessa brott utgör som ni säkertförstår en väldigt stor del av vår framtida vardag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)