Invandringens påverkan på det allmänna förtroendet för EU - En komparativ studie av tre medlemsländer med flyktingkrisen 2015 som utgångspunkt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka huruvida flyktingkrisen 2015 påverkat det allmänna förtroendet för EU i tre medlemsländer - Tyskland, Ungern och Storbritannien. För att nå ett resultat har vi valt att tillämpa en komparativ metod på vår studie. Studien har baserats på tre områden; antalet flyktingar medlemsländerna mottagit år 2015, medborgarnas åsikter angående ett mottagande av invandrare med härkomst bortom Europas gränser samt det allmänna förtroendet för EU i de utvalda medlemsländerna. Teorin vi valt att applicera på vår uppsats är intergovernmentalism, vilken avser nationella intressen och staters vilja att samarbeta. Vår frågeställning lyder således: hur har flyktingkrisen 2015 påverkat det allmänna förtroendet för EU i tre medlemsländer - Tyskland, Ungern och Storbritannien? Vårt slutgiltiga resultat visar att det allmänna förtroendet för EU har blivit högre i samtliga tre medlemsländer sedan flyktingkrisen 2015. Sammantaget går det inte att se några tecken på att invandringen i samband med flyktingkrisen 2015 har haft någon direkt påverkan på det allmänna förtroendet för EU.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)