Redovisning av kryptotillgångar och blockkedjeteknik -Standarder och klassificeringar inom IFRS

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Yasamin Gholami; Maria Säwemark; [2019-08-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställning: Uppsatsen ämnar förklara komplexiteten att klassificera kryptotillgångar för att sedan diskutera hur dagens regelverk tolkas i praktiken.Avgränsningar: Uppsatsen utgår från IFRS och undersökningen har bestått av svenska respondenter.Bakgrund och teoretisk referensram: Studien förklarar först generell information om blockkedjetekniken, kryptotillgångar och relevanta standarder inom IFRS för att sedan ta upp relevanta teorier, i detta fall transaktionskostnadsteorin och teorin om informationsasymmetri.Metod: Frågeställningarna besvaras utifrån en kvalitativ metod där nio respondenter från Sverige intervjuats med olika perspektiv inom blockkedjetekniken och kryptotillgångar. Dessutom används sekundärdata som komplettering till respondenternas svar.Empiri: Empirin delas upp i ett tekniskt, ett redovisningsmässigt, och ett skatteperspektiv där resultatet av intervjuerna introduceras. Resultatet är att det finns vissa grundläggande aspekter som alla respondenter håller med om, men att det ändå finns skillnader i hur de tolkas.Analys: Analysen delas upp i tre delar där kryptotillgångarnas relation till pengar följs upp av en redovisningsanalys utifrån de svar som getts i empirin som sedan mynnar ut i en diskussion om blockkedjans möjlighet att förändra bokföringsområdet.Slutsatser: Det behövs ingen specifik standard för kryptotillgångar i IFRS, däremot behövs tolkningar av redan existerande standarder. Åsikter om klassificering av kryptotillgångar i praktiken skiljer sig åt mellan respondenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)