Vända flaggan efter vinden - en kritisk diskursanalys av Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 utifrån teorin om homonationalism

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 med hjälp av metoden kritisk diskursanalys och Jasbir K. Puars teori om homonationalism, för att se vad partierna säger om HBTQ-personers rättigheter. Jag tar avstamp i det faktum att både Moderaterna, som är liberalkonservativa, och Vänsterpartiet, som är socialistiska, båda gick i Stockholms Prideparad 2019. För att analysera valmanifesten använder jag mig av teorin om homonationalism, för att se hur HBTQ-personer inkluderats i nationen, och kritisk diskursanalys, för att undersöka vad som ligger gömt och osagt i valmanifesten. Med hjälp av metoden argumenterar jag för att båda partierna har en liknande utveckling i denna fråga, då båda 1998 inte nämner HBTQ-personer i sina valmanifest, till att 2018 presentera sig själva som beskyddare för deras rättigheter. Med hjälp av teorin visar jag att båda partierna målar upp ett hot mot HBTQ-personer - Vänsterpartiet menar att det är ett inre hot, och Moderaterna menar att det är ett yttre hot från det som Puar kallar för den Andre. Avslutningsvis argumenterar jag för att båda partierna idag porträtterar HBTQ-personers rättigheter som något svenskt, men att de de senaste 30 åren har ändrat sina åsikter om detta efter hur opinionen har svängt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)